O czym warto pamiętać, wykonując roboty ziemne na budowie?

Prace ziemne na budowie mają na celu przede wszystkim usunięcie gruntu organicznego oraz przygotowanie powierzchni pod realizację fundamentów. Na tym etapie inwestycji prowadzi się także czynności związane z wytyczeniem obiektu oraz badaniami podłoża gruntowego.

Roboty ziemne takie jak niwelacja terenu należą do prac przygotowawczych na terenie inwestycji. Ich realizacja musi być poprzedzona dopełnieniem wymaganych formalności. W przeciwnym razie prowadzone czynności mogą zostać potraktowane jako samowola budowlana.

Jakie czynności obejmują roboty ziemne?

Realizacja robót ziemnych na placu budowy to niezbędne działanie w celu przygotowania podłoża gruntowego pod posadowienie obiektu budowlanego. Prace tego typu dotyczą przede wszystkim:

  • analizy gruntu – określenia parametrów podłoża oraz zaplanowania ewentualnych dodatkowych prac w celu zapewnienia wymaganej nośności gruntu (np. wymiana, stabilizacja);
  • wytyczenia obiektu w terenie – wyznaczenia przebiegu głównych osi budynku w terenie. Prace tego typu muszą być realizowane przez uprawnionego geodetę. Położenie obiektu musi być w pełni zgodne z obowiązującą dokumentacją projektową;
  • zdjęcia warstwy gruntu organicznego – zdarcia humusu zawierającego cząstki organiczne. Podłoża budowlane nie mogą zawierać związków tego typu;
  • wykonania potrzebnych wykopów i nasypów – ukształtowania terenu zgodnie z założeniami projektowymi;
  • odwodnienia terenu budowy – wykonania, w razie potrzeby, systemów obniżających poziom wody gruntowej (np. drenaż działki gliniastej).

Jakie inne prace przygotowawcze wykonuje się na budowie?

Zarówno niwelacja terenu pod budowę, jak i geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie są traktowane jako prace przygotowawcze na budowie. Do robót tego typu zalicza się także zagospodarowanie terenu budowy oraz tworzenie tymczasowych obiektów na jej potrzeby, a także realizację przyłączy infrastruktury technicznej do celów prowadzenia inwestycji (np. wykonanie budowlanego przyłącza prądu).

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego wszystkie roboty przygotowawcze mogą być prowadzone tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Co więcej, prace te muszą być poprzedzone złożeniem przez inwestora zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych w organie nadzoru budowlanego.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót polegających na wzniesieniu domu mieszkalnego musi być poprzedzona sporządzeniem dokumentacji projektowej. Wśród wymaganych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej załączników do wniosku lub zgłoszenia znajduje się m.in. projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu, a także oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. W załączonych dokumentach powinno być także zaświadczenie o możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.

← Poprzedni wpis

Następny wpis →

0 komentarzy

  1. bhp zawsze mega wazne jest w budowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *